Polityka jakości

Info Technology Supply Limited ma na celu zapewnienie, że nasze produkty i usługi spełniają potrzeby naszych klientów przez cały czas zgodnie z wymaganiami klienta, ustawowymi i regulacyjnymi, a także naszymi własnymi politykami i procedurami.


Wyższe kierownictwo jest odpowiedzialne za wdrożenie naszego Systemu Zarządzania Jakością oraz za osiągnięcie i utrzymanie certyfikatu ISO 9001:2015. Zakres naszego Systemu Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie działania określone w naszym dokumencie Zakres i zobowiązujemy się do:


1. Rozwijania i doskonalenia naszego Systemu Zarządzania Jakością.
2. Ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.
3. Wzmocnienie: 


a. Jakości, specyfikacji i integralności.
b. Satysfakcji klienta.
c. Wydajność dostawcy.
d. Minimalizacja ryzyka.
e. Etyki pracy i najlepszych praktyk.


Info Technology Supply Limited posiada również stałe zobowiązanie do:


1. Przeglądania wewnętrznych i zewnętrznych zagadnień mających wpływ na nasz System Zarządzania Jakością oraz potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
2. Zapewnienia, że nasze potrzeby i oczekiwania klientów są określane i spełniane w celu osiągnięcia satysfakcji klienta.
3. Przekazywanie w całej organizacji informacji o znaczeniu spełniania potrzeb klienta oraz wszystkich istotnych wymagań ustawowych i wykonawczych.
4. Ustanowienie niniejszej Polityki Jakości oraz naszych bieżących Celów Jakości.
5. Zapewnienie, że Przeglądy Kierownictwa nie tylko ustalają, ale również dokonują przeglądu celów jakościowych oraz informują o wynikach Audytu Wewnętrznego jako środka monitorowania i pomiaru procesów oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.
6. Zapewnienie dostępności zasobów.


Staramy się przestrzegać wszystkich odpowiednich wymagań ustawowych i regulacyjnych oraz stale monitorować nasze wyniki w zakresie jakości w stosunku do naszych celów i wdrażać usprawnienia w razie potrzeby. 


Zapewniamy, że cały personel w organizacji rozumie wymagania niniejszej Polityki Jakości i przestrzega wymagań Systemu Zarządzania Jakością, jak określono w naszym Podręczniku Procedur Jakości. Niniejsza Polityka Jakości jest regularnie przeglądana w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności. Kopie są udostępniane wszystkim członkom personelu i odpowiednim zainteresowanym stronom wraz z kopiami protokołów z przeglądów zarządzania, lub ich fragmentami, zgodnie z ich rolą i obowiązkami, jako środek informowania o skuteczności naszego Systemu Zarządzania Jakością.