Warunki korzystania z usługi

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA / Warunki korzystania z usługi)


Niniejsze warunki dotyczą licencjonowania naszego oprogramowania i korzystania z naszego oprogramowania online (oprogramowanie jako usługa (SaaS)) - nasze produkty SaaS.


Jeśli nie akceptujesz tych warunków, powinieneś niezwłocznie zaprzestać używania i, jeśli to możliwe, odinstalować wszelkie zainstalowane oprogramowanie, trwale usunąć wszelkie pobrane binaria instalacyjne, dokumentację i/lub pliki licencyjne odnoszące się do lub zawierające Produkty Info Technology Supply Ltd oraz zwrócić wszelkie towarzyszące im elementy (w tym materiały pisemne i segregatory lub inne pojemniki).co obejmuje "Oprogramowanie Serwera" i "Oprogramowanie Klienta" w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy do Info Technology Supply Limited pod adresem 2 Hobbs House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow, Middlesex, HA1 3EX, Anglia.


1. LICENCJA

Po zaakceptowaniu przez Ciebie Info Technology Supply Ltd udziela Ci niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej czasowo licencji ("Licencja Użytkownika Końcowego") na korzystanie z Produktów Info Technology Supply Ltd i wszelkich dodatkowych modułów dostarczonych Ci lub do których masz dostęp jako produktów SaaS przez Info Technology Supply Ltd lub jej autoryzowanych Dystrybutorów (razem "Oprogramowanie") z zastrzeżeniem warunków niniejszej licencji. Licencja jest ograniczona w czasie, jak opisano w naszej ofercie dla Ciebie i może być również wypowiedziana przez Ciebie w dowolnym momencie za pisemnym powiadomieniem nas, a przez nas Tobie za co najmniej 14-dniowym wypowiedzeniem, jeśli naruszasz te warunki. Z chwilą rozwiązania umowy wygasają wszelkie prawa do korzystania z Oprogramowania.
 

2. OPŁATY
2.1 Opłaty należne z tytułu niniejszej licencji są zawarte w opłatach należnych Info Technology Supply Ltd lub autoryzowanym dystrybutorom Info Technology Supply Ltd. z tytułu Oprogramowania.
 

3. ZAKRES LICENCJI
3.1 Korzystanie z Oprogramowania Serwera
(a) Jedna kopia Oprogramowania Serwera może być zainstalowana na jednym systemie komputerowym z wieloma użytkownikami wyłącznie dla celów własnej działalności gospodarczej. Korzystanie przez Państwa współpracowników lub firmy z grupy wymaga oddzielnej licencji.
(b) Przekażemy Państwu plik licencyjny umożliwiający dostęp i korzystanie z Oprogramowania Serwera w okresie obowiązywania umowy wsparcia.
(c) Użytkownik końcowy musi pamiętać, że Oprogramowanie Serwera działa wyłącznie z ważnym plikiem licencyjnym, który jest unikalny i nie podlega przeniesieniu. Plik licencyjny pozwala użytkownikowi końcowemu na korzystanie z Oprogramowania Serwera wyłącznie w okresie określonym przez roczną umowę wsparcia, stanowiąc licencję ograniczoną w czasie.
(d) Ponowne wydanie plików licencyjnych jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do kolejnych okresów, w których zakupiono lub odnowiono umowę wsparcia.
(e) Użytkownik może przenieść Oprogramowanie Serwera na inny komputer pod warunkiem, że zostanie ono usunięte z komputera, z którego jest przenoszone.
(f) W przypadku MyPC Oprogramowanie Serwera może być wykorzystywane wyłącznie do obsługi modułów i liczby komputerów dozwolonych na mocy licencji.
W przypadku R&R Oprogramowanie Serwera może być wykorzystywane wyłącznie do obsługi modułów i liczby działów dozwolonych na mocy licencji.
W przypadku Onelog, Oprogramowanie Serwera może być używane wyłącznie do obsługi modułów i liczby osób pobierających opłaty/badających dopuszczonych na mocy Twojej licencji.
Wszelkie próby pokonania lub obejścia tych wymuszonych przez oprogramowanie ograniczeń stanowią naruszenie niniejszej Licencji.
3.2 Korzystanie z Oprogramowania Klienta:  
(a) Użytkownik może zainstalować Oprogramowanie klienckie wyłącznie na określonej liczbie komputerów ograniczonej do liczby dozwolonej w punkcie 3.1(f) powyżej.
3.3 Korzystanie z Produktów SaaS
(a) Użytkownik może korzystać z naszych produktów SaaS, ale nie może ich kopiować ani pobierać. Pozostają one hostowane przez nas i nie są pobierane na komputer/urządzenia użytkownika.
(b) Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli nie możesz uzyskać dostępu do naszych produktów SaaS, ponieważ Twoje połączenie internetowe nie działa.
(c) Nie gwarantujemy, że jakiekolwiek produkty SaaS będą dostępne do użytku przez użytkownika w 100% czasu, chociaż dokładamy rozsądnych starań, aby produkty SaaS były dostępne w miarę naszych możliwości.
3.3 Użytkownik będzie miał prawo do wykonania jednej kopii zapasowej Oprogramowania w formie do odczytu maszynowego, która jest racjonalnie niezbędna do użytku operacyjnego i bezpieczeństwa, pod warunkiem, że na kopii zostaną odtworzone wszystkie informacje o prawach własności (każda taka kopia będzie podlegać warunkom niniejszej Licencji pod każdym względem), ale nie będzie miał innego prawa do kopiowania Oprogramowania lub jego części w jakimkolwiek celu. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do produktów SaaS, ponieważ są one hostowane i przechowywane przez nas.
3.4 Użytkownik będzie nadzorował i kontrolował wszelkie wykorzystanie Oprogramowania lub produktów SaaS zgodnie z warunkami niniejszej Licencji.
3.5.1 Jeśli Oprogramowanie jest oznaczone jako "Nie do odsprzedaży", "NFR" lub "Tylko do użytku demonstracyjnego", "Demonstracja" lub "Demo", Użytkownik może z niego korzystać wyłącznie w celach demonstracyjnych, testowych lub ewaluacyjnych.
3.6 Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane są zastrzeżone przez Info Technology Supply Ltd. lub jej dostawców.
 

4. TWOJE ZOBOWIĄZANIA
4.1 Użytkownik nie może:
(a) Modyfikować, łączyć, tłumaczyć, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, tworzyć dzieł pochodnych na podstawie, ani kopiować (z wyjątkiem kopii zapasowej Oprogramowania, które nie jest produktem SaaS) Oprogramowania w całości lub w części, z wyjątkiem sytuacji, w których zezwala na to prawo;
(b) Usuwać jakichkolwiek informacji o prawach własności, etykiet lub znaków na Oprogramowaniu i towarzyszącej mu dokumentacji lub twierdzić, że zostały one napisane przez Użytkownika.
(c) Wynajmować, dzierżawić, udzielać sublicencji, sprzedawać lub rozpowszechniać Oprogramowania;
(d) Przypisywać lub udzielać jakichkolwiek innych praw do Oprogramowania lub towarzyszącej mu dokumentacji jakiejkolwiek innej osobie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Licencji dla użytkownika końcowego.
 

5. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5.1 Gwarantujemy Użytkownikowi, że przez okres dziewięćdziesięciu dni od zakupu, Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie ze specyfikacją określoną w instrukcji obsługi (lub w przypadku produktów SaaS zgodnie z opisem na naszej stronie internetowej) oraz że będzie wolne od wad materiałowych i wykonawczych.  Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieprawidłową instalacją lub użytkowaniem, zmianą lub naprawą lub połączeniem przez użytkownika Oprogramowania z innym oprogramowaniem, ani w przypadku produktu SaaS, gdy usterka jest spowodowana wadliwym połączeniem internetowym.
5.2 Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji udzielonej w punkcie 5.1 muszą być zgłoszone do autoryzowanego dystrybutora Info Technology Supply Ltd., jeśli Oprogramowanie zostało dostarczone przez autoryzowanego dystrybutora, lub w inny sposób do Info Technology Supply Ltd. w ciągu dziewięćdziesięciodniowego okresu gwarancyjnego, z krótkim opisem wady.  Każda wymiana będzie objęta gwarancją na kolejny dziewięćdziesięciodniowy okres.  Niniejsza gwarancja nie wpływa w żaden sposób na ustawowe prawa konsumenta.
5.3 Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych powyżej i wymaganych przez prawo, wyłączamy wszelkie inne gwarancje dorozumiane, ograniczamy naszą odpowiedzialność wobec Ciebie do wysokości uiszczonej opłaty i wyłączamy wszelką odpowiedzialność za straty wtórne, pośrednie i utratę zysku wynikające z naruszenia niniejszej Umowy. Nie wykluczamy jednak odpowiedzialności za śmierć i obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem ani za oszustwo. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia w przestrzeganiu niniejszej Licencji wynikające z okoliczności pozostających poza naszą kontrolą.
 

6. DANE OSOBOWE
6.1 Jak stwierdzono w naszej polityce prywatności na stronie https://evalyou8.com/privacy, do której należy się odnieść i która jest włączona jako część niniejszej Licencji, w przypadku dostarczenia nam danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail ("Dane"), będziemy przetwarzać Dane. Jesteśmy uprawnieni do korzystania z tych Danych w celu realizacji zamówienia użytkownika, zarządzania niniejszą Licencją oraz zapewnienia wymaganego wsparcia technicznego.
6.2 O ile nie korzystasz z Onelog Mobile/Volarian, nie przechowujemy żadnych danych osobowych o Tobie, z wyjątkiem produktów SaaS, w przypadku których otrzymujemy od Ciebie dane osobowe, które przechowujemy w Microsoft Azure (lub innym podobnym zastępstwie od czasu do czasu) na serwerach w USA, UE lub Wielkiej Brytanii. Jeśli korzystasz z Onelog Mobile, tworzone jest dla Ciebie indywidualne konto w naszej usłudze w chmurze, aby umożliwić Twoim urządzeniom mobilnym dostęp do usługi. Przechowywany jest tam Twój adres e-mail i/lub szczegóły uwierzytelniające do korzystania z produktu. W przypadku firmy Volarian usługa zarządzania zapytaniami/pomocy technicznej/śledzenia odsyłaczy jest usługą w chmurze, która wykorzystuje Twój adres e-mail jako dane logowania i przechowuje je wraz ze szczegółami Twojego problemu/pytania. Użytkownik może zdecydować się na przechowywanie w tej usłudze swojego imienia i nazwiska.
6.3 Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas z usług zewnętrznych wykonawców, którym będziemy dostarczać Dane oraz na dostarczanie Danych poza Wielką Brytanię/EOG w celu tworzenia kopii zapasowych, przechowywania oraz umożliwienia podjęcia obsługi, w tym przez naszych wykonawców lub pracowników, którzy pracują poza tymi obszarami. Bierzemy odpowiedzialność za postępowanie naszych kontrahentów. Nie należy dostarczać nam żadnych Danych, do czego nie są Państwo uprawnieni. Jesteś zobowiązany do zapewnienia, że Twoi pracownicy i inni pracownicy, których dane nam przekazujesz, wyrazili zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z niniejszymi warunkami. Nie sprzedajemy żadnych Danych osobom trzecim. Jeśli wyślemy Ci e-mail marketingowy, damy Ci opcję "unsubscribe", aby przestać otrzymywać przyszłe takie e-maile.
 

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Oprogramowanie jest chronione prawem własności intelektualnej. Nie wolno usuwać z niego żadnych informacji o prawach autorskich lub innych informacji ani używać go w sposób inny niż dozwolony w niniejszej licencji. Oprogramowanie jest własnością Info Technology Supply Ltd i/lub jej licencjodawców.
 

8. OGÓLNE
Niniejsza Licencja podlega prawu angielskiemu i wszelkie spory będą podlegały niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Możemy zmienić te warunki poprzez wysłanie do użytkownika poprawionej umowy licencyjnej od czasu do czasu, np. gdy musimy je zmienić w celu odzwierciedlenia zmian w prawie.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2020 Info Technology Supply Ltd. Zarejestrowana w Anglii i Walii.
2 Hobbs House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow, Middlesex, HA1 3EX, UK. Nr rej. 223050.